Solečnost: C-all in market s.r.o.
ADRESA: Mohelnice 17, 39501, Křešín
IČ: 28813324
DS: eh4xzqy
Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C vložka 21491

Účel zpracování osobních údajů: Oslovení, resp. sjednání schůzky za účelem nabídky práce.

Seznam osobních údajů (rozsah): Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, město nebo obec trvalého pobytu spolu s uvedením poštovního směrovacího čísla, s údajem o tom, odkud jste se o nás dozvěděli, IP adresa.

Doba poskytnutí souhlasu: Do momentu, kdy Váš souhlas odvoláte.

Dotyčná osoba tímto čestně prohlašuje, že jde o její vážný a svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, na základě kterého dává provozovateli svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby zpracovával její osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, na uvedený účel a během výše uvedené doby.

Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné poslat v písemné podobě na adresu Nelson Services, s.r.o., Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800, IČ: 290 15 430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 160083. Veškeré informace ohledně ochrany osobních údajů Vám poskytne odpovědná osoba v sídle společnosti v pracovní dny od 09:00 do 16:00 hod.

Práva dotyčné osoby vymezuje zejména § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dotyčná osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje.